محاسبه ابعاد تقریبی لاستیک به چه صورت است ؟

محاسبه ابعاد تقریبی لاستیک به چه صورت است ؟

اندازه‌ها و ابعاد مربوط به لاستیک‌های مخصوص خودروهای مسافری و کامیون‌های سبک، به صورت ترکیبی از دستگاه‌های متریک، ریاضی و انگلیسی نمایش داده می‌شوند. هر چند این ترکیب غیر معمول در استفاده از میلی‌متر، درصد و اینچ یک محصول جانبی از مشخصه‌های لاستیک در سطح جهان است، اما این قابلیت را نیز فراهم می‌آورد که بتوانید ابعاد پایه‌ی لاستیک را محاسبه یا برآورد نمایید.

ابعاد لاستیک

اندازه‌ی نمونه: 225/45R 17

سه عدد اول در یک نمونه اندازه‌ی لاستیک (225/45R17) نشان‌دهنده‌ی عرض سطح مقطع لاستیک بر حسب میلی‌متر است و از یک دیواره‌ی جانب لاستیک تا دیواره‌ی جانب دیگر لاستیک اندازه‌گیری می‌شود.

اگر شما با اندازه‌گیری بر حسب اینچ نیز آشنایی داشته باشید، می‌توانید عرض سطح مقطع بر حسب میلی‌متر را به اینچ تبدیل کنید. برای این کار، کافی است تا عدد آن را بر 4/25 تقسیم نمایید. به عنوان مثال:

225mm ÷ 25.4 = ”4.86

دومین جفت اعداد (225/45R 17) نسبت وجه لاستیک یا پروفایل را نشان می‌دهند. این درصد، نشان‌دهنده‌ی نسبت ارتفاع سطح مقطع دیواره‌ی جانبی به عرض سطح مقطع لاستیک است. ارتفاع سطح مقطع را می‌توان با ضرب عرض سطح مقطع در درصد نسبتِ وجه به دست آورد. پاسخ این حاصل ضرب، ارتفاع یکی از دیواره‌های جانبی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال:

225mm × 0.45 = 101.3 mm

8.86x 0.45 = “3.99

عدد آخر (225/45R17) قطر چرخ بر حسب اینچ است.

اگر شما با انداز‌ه‌گیری در دستگاه متریک آشنا باشید، قطر چرخ را می‌توانید با ضرب این عدد در 4/25 بر حسب میلی‌متر به دست آورید. به عنوان مثال:

17×25.4 = 431.8mm

برای محاسبه‌ی قطر کلی یک لاستیک، ارتفاع دیواره‌ی جانبی لاستیک باید ضرب در 2 شده (توجه داشته باشید که قطر چرخ از دو دیواره‌ی جانبی، یکی در بالای چرخ و دیگری در پایین که با زمین در تماس است، تشکیل شده است) و قطر چرخ نیز به آن اضافه شود.

101.3mm + 101.3 mm + 431.8 mm =634.4 mm

 3.99+3.99+17=24.98

“ترکیب غیر معمول در استفاده از میلی‌متر، درصد و اینچ یک محصول جانبی از مشخصه‌های لاستیک در سطح جهان است، اما این قابلیت را نیز فراهم می‌آورد که بتوانید ابعاد پایه‌ی لاستیک را محاسبه یا برآورد نمایید.”

هشدار: این محاسبات (و محاسبات دیگری که با استفاده از ماشین‌حساب‌های آنلاین انجام می‌شوند) تنها ابعاد اسمی را نشان می‌دهند که تا حد زیادی با اندازه‌های واقعی فیزیکی لاستیک یا ابعادی که تولیدکنندگان ارائه می‌نمایند، متفاوت هستند. رانندگانی که از تولرانس‌های بسته با تجهیزاتی خاص استفاده می‌کنند یا سعی دارند تا قطر اصلی لاستیک با ابزار اندازه‌دهی (با شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی) استفاده نمایند، باید از مشخصه‌هایی از لاستیک استفاده کنند که توسط تولیدکننده برای دقیقاً همان لاستیکی که مد نظر آن‌ها است، ارائه شده است.

عرض واقعی سطح مقطع لاستیک بستگی به عرض چرخ دارد

برای تمامی اندازه‌های لاستیک، یک عرض لبه ارائه می‌شود که اندازه‌ها بر اساس آن مشخص می‌شوند (لبه‌ی اندازه‌گیری) و به این ترتیب، اغلب می‌توان از چرخ‌هایی کمی باریک‌تر یا پهن‌تر نیز استفاده نمود (گستره‌ی عرض لبه). بنابراین باید توجه داشته باشید که عرض واقعی سطح مقطع لاستیک بستگی به عرض چرخی دارد که لاستیک بر روی آن سوار می‌شود. قاعده‌ی سرانگشتی به این صورت است که عرض سطح مقطع لاستیک به ازای هر 0.5 اینچ تغییر در عرض لبه، 0.2 اینچ تغییر خواهد کرد و در صورتی که بر روی چرخی باریک‌تر از چرخ اندازه‌گیری سوار شده باشد، این مقدار کاهش می‌یابد. بالعکس زمانی که بر روی چرخی پهن‌تر سوار شده باشد، این مقدار افزایش خواهد یافت.